POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES

Od 25 maja 2018 roku stosujemy RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Ustawodawca europejski postanowił uregulować kwestie ochrony danych osobowych i prywatności obywateli Unii, wydając RODO. Rozporządzenie wprowadza się w celu ujednolicenia zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Przepisy RODO są więc nowym elementem codziennej rzeczywistości. 

Priorytetem dla Sklepu MAR&WIS było i zawsze będzie bezpieczeństwo danych naszych Klientów. Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Sklep MAR&WIS Dane osobowe przekazujemy bardzo wąskiej grupie podmiotów i tylko w sytuacjach, w których pozwalają na to normy prawne. 

Na bieżąco informujemy Państwa, w tym też w kwestiach danych osobowych, poprzez stronę internetową, mail, pocztę i telefon o ważnych zmianach w przepisach prawa. Stosując zabezpieczenia sprzętowe i programy antywirusowe, zabezpieczamy fizycznie dane naszych Klientów. 

Wypełniając obowiązek informacyjny wobec czytelników strony i klientów (osób, których dane dotyczą), wynikający z Rozporządzenia RODO, przedstawiamy informację o przetwarzaniu danych osobowych, prawa i obowiązki Klientów, Strony a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z nowymi przepisami. 

Zawartość polityki prywatności

Polityka prywatności administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej sklep-marwis.pl (zwana dalej „Stroną). 

W niniejszej polityce prywatności administratora zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO).  Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Stronę.

Administrator, dane kontaktowe

Sklep MAR&WIS, ul. Warszawska 123, 98-100 Łask, kontakt:

 1. na adres poczty elektronicznej: marwis97@gmail.com;
 2. telefonicznie: +48 660 732 658
 3. pisemnie lub osobiście: na adres wskazany powyżej

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Dane będą przetwarzane przez sklep MAR&WIS w celach:

 1. działanie strony – W celu realizacji usługi Strony usługodawca przetwarza:  informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące geolokalizacji, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO w celu realizacji usługi Strony, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie sklep-marwis.pl/regulamin oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika ze Strony.
 2. reklamacje – W celu rozpatrywania reklamacji usługodawca przetwarza dane osobowe użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres email, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji usługodawca może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje o korzystaniu przez użytkownika z usług, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach. 
 3. postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń – W celu rozpatrywania reklamacji usługodawca przetwarza dane osobowe użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres email, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji usługodawca może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje o korzystaniu przez użytkownika z usług, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy o oświadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem dostępnym sklep-marwis.pl/regulamin i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy zgodnie z informacją zawartą poniżej.
 4. działania marketingowe i PR administratora – Na stronie administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest zaangażowany.

Odbiorcy danych

Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzani danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora tj. hostingu i obsług Strony IT, obsług marketingowej i PR

Prawa osoby, której dane  dotyczą

Osoby, których dane osobowe przetwarza sklep MAR&WIS mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 3. żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, sklep MAR&WIS nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualnia zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. 

O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na stronie. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 02.01.2021r.